UBEZPIECZENIA

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Okres obowiązywania:
od 01-01-2011 do 31-12-2011

A. Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek.


B. Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych.

A.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniających warunki określone w art. 18a ustawy o sus, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2011 r. wynosi - 1.386 zł (Dz. U. z 2010 r. nr 194 poz. 1288).


Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

Okres 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
Kwota 30% minimalnego wynagrodzenia (zł)415,80

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r. (zł)
emerytalne19,5281,16
rentowe6,0024,95
chorobowe2,4510,19
wypadkowex*)x*)

A.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2010 r. wyniosło - 3.605,74 zł
(Mon. Pol. z 2011 r. nr 8, poz. 80).


Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)2.704,31
Stawka %9
Kwota (zł)243,39
Stawka % do odliczenia od podatku7,75
Kwota (zł)209,58

B.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2011 r. jest to kwota 3.359 zł.


Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi:

Okres 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
Najniższa podstawa wymiaru składek (zł)2.015,40

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r. (zł)
emerytalne19,52393,41
rentowe6,00120,92
chorobowe2,4549,38
wypadkowex*)x*)

B.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2010 r. wyniosło - 3.605,74 zł
(Mon. Pol. z 2011 r. nr 8, poz. 80).


Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)2.704,31
Stawka %9
Kwota (zł)243,39
Stawka % do odliczenia od podatku7,75
Kwota (zł)209,58

B.3. Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (patrz pkt B.1.).

Okres 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
Stawka 2,45%49,38

Uwaga:
Od 1 lipca 2009 r. składkę na Fundusz Pracy opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

WAŻNE LIMITY NA 2011 R.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie mają obowiązek zaprowadzenia w 2011 r. ksiąg rachunkowych, jeżeli ich:
- przychody, w rozumieniu art. 14 updof - dla prowadzących w 2010 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów,
- przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych - dla prowadzących w 2010 r. księgi rachunkowe,
za 2010 r. wyniosą co najmniej 4.784.400 zł. Kwota ta stanowi równowartość 1.200.000 euro, przeliczonych na złote według średniegp kursu NBP obowiązującego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą kursów NBP nr 191/A/NBP/2010 średni kurs NBP 1 euro na dzień 30 września 2010 r. wynosił 3,9870 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.
Zgodnie z tabelą NBP nr 192/A/NBP/2010 średni kurs NBP 1 euro w dniu 1 października 2010 r. wynosił 3,9465 zł. W związku z tym w 2011 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
a) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 591.975 zł,
b) w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 591.975 zł,
- mogą płacić podatnicy, którzy rozpoczną w 2011 r. prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania,
- kwartalnie mogą płacić podatnicy, którzy w 2010 r. osiągną przychody z działalności prowadzonej wyłącznie:
a) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 98.662,50 zł,
b) w formie wymienionych w pkt 1 lit. b) spółek, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 98.662,50 zł.

Status małego podatnika

Małym podatnikiem w świetle art. 5a pkt 20 updof i art. 4a pkt 10 updop jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaśzanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.
Posiadanie statusu małego podatnika uprawnia do korzystania ze szczególnych preferencji podatkowych w zakresie:
- kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy (art. 44 ust. 3g-3i updof i art. 25 ust. 1b-2 updop),
- jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych (art. 22k ust. 7-13 updof i art. 16k ust. 7-13 updop).

Statusu małego podatnika w 2011 r. nie tracą podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży łącznie z kwotą należnego podatku od towarów i usług za 2010 r. nie przekroczy kwoty 4.736.000 zł.

Limit jednorazowej amortyzacji

Z tzw. jednorazowej amortyzacji mogą korzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy.
Nowelizacją ustaw o podatku dochodowym, która weszła w życie 22 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 5870, ustawodawca m.in. podwyższył zapisany w nich limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Mali podatnicy oraz rozpoczynający działalność w latach 2009-2010 uzyskali w ten sposób przejściowo prawo zaliczenia do kosztów podatkowych jednorazowej amortyzacji do kwoty 100.000 euro rocznie.
Niestety przepisy ustawy nowelizującej dotyczącej wysokości jednorazowej amortyzacji przestaną obowiązywać z 31 grudnia 2010 r. - i jeśli nic się w tym zakresie nie zmieni - jej limit zmniejszy się, gdyż powróci do poziomu zapisanego w ustawach o podatku dochodowym (art. 22k ust. 7 updof i art. 16k ust. 7 updop).
Z zapisów ustawowych wynika, że łączna kwota dokonywanych jednorazowych odpisów- zarówno u podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą jak i małego podatnik- nie może przekroczyć w danym roku podatkowym równowartości 50.000 euro. Do przeliczenia tego limitu na złote stosuje się średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy i zaokrągla się go do 1.000 zł (art. 22K ust. 12 updof i art. 16K ust. 12 updop). Stąd, biorąc pod uwagę średni kurs euro z 1 października 2010 r. i ustawowo zapisany limit, kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na 2011 r. będzie wynosić 197.000 zł.


Certe © 2011 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja:Pro-Art

  Adres:
Certe - Biuro Rachunkowe
Karolina Sosińska
ul. Sobieskiego 33
82-200 Malbork

  Telefon:
 (+48) 515-078-858

  E-mail:
 karolina.sosinska@certe.malbork.pl