AKTUALNOŚĆI

Ryczałt od przychodów

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

...czytaj dalej


Status małego podatnika

Małym podatnikiem w świetle art. 5a pkt 20 updof i art. 4a pkt 10 updop jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

...czytaj dalej


Limit jednorazowej amortyzacji

Z tzw. jednorazowej amortyzacji mogą korzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy. Nowelizacją ustaw o podatku dochodowym, która weszła w życie 22 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 5870) ustawodawca m.in. podwyższył zapisany w nich limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

...czytaj dalej

2011-08-16 (wtorek)

Wpłata:
- podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2011 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
- wpłata składek ZUS za lipiec 2011 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).
Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za lipiec 2011 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

2011-08-22 (poniedziałek)

Wpłata za lipiec 2011 r.:
- miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;
- przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego;
- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
- na PFRON.

2011-08-25 (czwartek)

Wpłata:
- podatku VAT za lipiec 2011 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
- zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2011 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D;
- podatku akcyzowego za lipiec 2011 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za lipiec 2011 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

2011-09-05 (poniedziałek)

Wpłata składek ZUS za sierpień 2011 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

2011-09-07 (środa)

Wpłata:
- podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2011 r.;
- zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2011 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop;
- zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2011 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

2011-09-12 (poniedziałek)

Wpłata:
- wpłata składek ZUS za sierpień 2011 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
- złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2011 r.

2011-09-15 (czwartek)

Wpłata:
- podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2011 r. oraz III raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
- III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;
- II raty podatku od środków transportowych;
- składek ZUS za sierpień 2011 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).
Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za sierpień 2011 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

2011-09-20 (wtorek)

Wpłata za sierpień 2011 r.:
- miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;
- przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
- na PFRON.

2011-09-26 (poniedziałek)

Wpłata:
- podatku VAT za sierpień 2011 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
- drugiej zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2011 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D;
- podatku akcyzowego za sierpień 2011 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.
Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za sierpień 2011 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

2011-09-30 (piątek)

Przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o zfśs.

2011-10-05 (środa)

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2011 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

2011-10-07 (piątek)

Wpłata:
- podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2011 r.;
- zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2011 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop;
- zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2011 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.


Certe © 2011 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja:Pro-Art

  Adres:
Certe - Biuro Rachunkowe
Karolina Sosińska
ul. Sobieskiego 33
82-200 Malbork

  Telefon:
 (+48) 515-078-858

  E-mail:
 karolina.sosinska@certe.malbork.pl