AKTUALNOŚĆI

Ryczałt od przychodów

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

...czytaj dalej


Status małego podatnika

Małym podatnikiem w świetle art. 5a pkt 20 updof i art. 4a pkt 10 updop jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

...czytaj dalej


Limit jednorazowej amortyzacji

Z tzw. jednorazowej amortyzacji mogą korzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy. Nowelizacją ustaw o podatku dochodowym, która weszła w życie 22 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 5870) ustawodawca m.in. podwyższył zapisany w nich limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

...czytaj dalej

2011-10-10 (poniedziałek)

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2011 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2011 r.

2011-10-17 (poniedziałek)

Wpłata:
- podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2011 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
- składek ZUS za wrzesień 2011 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).
Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za wrzesień 2011 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.
Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za III kwartał 2011 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

2011-10-20 (czwartek)

Wpłata za wrzesień 2011 r.:
- miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;
- przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego;
- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
- na PFRON.
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2011 r.
Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2011 r.

2011-10-25 (czwartek)

Wpłata:
- podatku VAT za wrzesień 2011 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
- podatku VAT za III kwartał 2011 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D;
- podatku akcyzowego za wrzesień 2011 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.
odatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;
Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za wrzesień 2011 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.
Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za III kwartał 2011 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

2011-11-07 (poniedziałek)

Wpłata:
- składek ZUS za październik 2011 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe;
- podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2011 r.;
- zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2011 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop;
- zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2011 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

2011-11-10 (czwartek)

Wpłata składek ZUS za październik 2011 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2011 r.

2011-11-15 (wtorek)

Wpłata:
- podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2011 r. oraz IV raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
- IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;
- składek ZUS za październik 2011 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).
Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za październik 2011 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

2011-11-21 (poniedziałek)

Wpłata za październik 2011 r.:
- miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;
- przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego;
- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
- na PFRON.

2011-11-25 (piątek)

Wpłata:
- podatku VAT za październik 2011 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
- zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2011 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D;
- podatku akcyzowego za październik 2011 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.
Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za październik 2011 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

2011-11-30 (środa)

Złożenie deklaracji PIT-6/PIT-6L do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej w 2012 r.
Złożenie oświadczenia o wyborze/rezygnacji z opodatkowania w 2012 r. dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym.

2011-12-05 (poniedziałek)

Wpłata składek ZUS za listopad 2011 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.


Certe © 2011 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja:Pro-Art

  Adres:
Certe - Biuro Rachunkowe
Karolina Sosińska
ul. Sobieskiego 33
82-200 Malbork

  Telefon:
 (+48) 515-078-858

  E-mail:
 karolina.sosinska@certe.malbork.pl