AKTUALNOŚĆI

Ryczałt od przychodów

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

...czytaj dalej


Status małego podatnika

Małym podatnikiem w świetle art. 5a pkt 20 updof i art. 4a pkt 10 updop jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

...czytaj dalej


Limit jednorazowej amortyzacji

Z tzw. jednorazowej amortyzacji mogą korzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy. Nowelizacją ustaw o podatku dochodowym, która weszła w życie 22 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 5870) ustawodawca m.in. podwyższył zapisany w nich limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

...czytaj dalej

2011-12-07 (środa)

Wpłata:
- podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2011 r.;
- zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2011 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop;
- zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2011 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

2011-12-12 (poniedziałek)

Wpłata składek ZUS za listopad 2011 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2011 r.

2011-12-15 (czwartek)

Wpłata:
- podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2011 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
- składek ZUS za listopad 2011 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za listopad 2011 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

2011-12-20 (wtorek)

Wpłata za listopad 2011 r.:
- przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
- na PFRON.
Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych za listopad 2011 r. i za grudzień 2011 r. (w wysokości zaliczki należnej za listopad 2011 r.).
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych za IV kwartał 2011 r. (w wysokości zaliczki za III kwartał 2011 r.).

2011-12-27 (wtorek)

Wpłata:
- podatku VAT za listopad 2011 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
- drugiej zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2011 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D;
- podatku akcyzowego za listopad 2011 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.
Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za listopad 2011 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

2011-12-28 (czwartek)

Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2011 r.


Certe © 2011 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja:Pro-Art

  Adres:
Certe - Biuro Rachunkowe
Karolina Sosińska
ul. Sobieskiego 33
82-200 Malbork

  Telefon:
 (+48) 515-078-858

  E-mail:
 karolina.sosinska@certe.malbork.pl